Proiect 1 - SITRA-CLIM

Sistem Informaţional pentru cuplarea modelelor de Transport Reactiv prin Apa de suprafaţă şi subterană prin procese de interfaţă apă-sol-substrat geologic pentru rezolvarea unor probleme complexe de scară regională în condiţiile schimbărilor CLIMatice

Proiectul SITRA-CLIM își propune să furnizeze o serie de instrumente și un pachet de cunoștințe care să sprijine atât mai buna înțelegere, cât și estimarea cantitativă a transferurilor de apă la interfața atmosferă-sol-depozite superficiale. Acest demers este necesar în condițiile în care preocupările și rezultatele în domeniu aplicate la teritoriul României sunt insuficiente, necesarul de apă pentru diferite folosințe crește, scenariile privind schimbările climatice preconizează o aridizare în cea mai mare parte a teritoriului (IPCC, 2014), iar proporția resurselor hidrice aflate în pericol de a fi compromise prin contaminare sau supraexploatare este în creștere. Gradul de protecție a resurselor hidrice, în directă conexiune cu cele de sol, trebuie să crească, iar deciziile ce privesc managementul acestora să fie corect fundamentate, făcând apel la instrumente și rezultate cu suport științific și grad ridicat de certitudine. La nivel național, SITRA-CLIM este prima propunere de proiect care abordează de o manieră integrată transferul apei și a contaminanților la interfața mediu subaerian – sol – mediu subteran, oferind soluții tehnice, metodologii și modele de investigare adecvate necesităților practice ale autorităților și agenților economici din România.

Proiect 2 - MODSPA-NUTRITOX

Instrumente de MODelare matematică a proceselor de inferfaţă Sol-Plante-Atmosferă care controlează scurgerea apei pe versant, eroziunea şi evapotranspiraţia de la scară locală la scară bazinală în funcţie de variabile NUTRIţionale şi ecoTOXicologice relevante pentru etajul ierbos şi cel arboricol

Obiectivele MODSPA-NUTRITOX sunt:
1. Elaborarea unor servicii de mediu pentru caracterizarea influenței condițiilor din sol și atmosferă asupra rolului plantelor în procesele de evapotranspirație, de scurgere pe versant și de percolare prin sol la scară de pedon
2. Elaborarea unor servicii de mediu pentru caracterizarea relației dintre proprietățile mecanice ale părților subterane și supraterane ale plantelor și proprietățile fizice ale solului relevante pentru controlul fluxurilor hidrologice de suprafață, eroziunii și percolării prin coloana de sol la scară de pedon
3. Elaborarea unor servicii de mediu pentru trecerea informației despre proprietățile plantelor și solului care controlează fluxurile hidrologice orizontale și verticale de la scara de pedon la scara bazinelor de diferite dimensiuni și asigurarea accesului web al beneficiarilor la bazele de cunoștințe și de date

Proiect 3 - IDESICA

Instrumente pentru evaluarea Dependenţei Ecosistemelor de apa Subterană cu Integrarea informaţiei obţinute în proiectarea managementului Corpurilor de Apă

Obiectivele proiectului IDESICA sunt următoarele:
1. Dezvoltarea unor tehnici noi și adaptarea unora deja existente pentru cuantificarea gradului de dependență al ecosistemelor de apa subterană.
2. Dezvoltarea unor servicii de mediu pentru aplicarea tehnicilor deja existente și a celor rezultate din obiectivul 1 la caracterizarea gradului de dependență al ecosistemelor din România de apa subterană.
3. Producerea unor servicii de mediu pentru integrarea informației cu privire la gradul de dependență al ecosistemelor de apa subterană în planurile de management ale beneficiarilor sectoriali sau asociați în vederea unui management integrat.

Proiect 4 - MOSADAX

Fundamentarea integrării sistemelor de MOnitoring ale Solului, Apei subterane, Diversităţii biologice şi Aerului la scară naţională, regională şi locală pentru rezolvarea unor probleme compleXe de mediu

Proiectul abordează o problemă transdisciplinară și este susținut de rezultate din toate celelalte proiecte. Obiectivul său este să stabilească felul în care se poate organiza un monitoring integrat în mod eficient și eficace pentru a produce date care să susțină rezolvarea problemelor asociate proceselor de interfață dintre apă, sol, vegetație și aer. Astfel de probleme privesc utilizatori ai mai multor tipuri de resurse, iar rezolvarea lor presupune integrarea, corelarea, într-o anumită măsură a acțiunilor de management ale organizațiilor respective.